Kriteria k přijetí 2019/2020

ZÁPIS DO MŠ  DNE 10.5.2019 OD 8-14 HODIN

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií.

Ta jsou platná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby musí být doloženy lékařem a školským poradenským zařízením.

 

Kritéria:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v obci Býkovice. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Býkovice, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Býkovice, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

  1. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Býkovice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

 

 

 

V Býkovicích dne 11.1.2019                     Mgr. Krejčí Zuzana

ředitelka mateřské školy