Kritéria pro zápis do MŠ Býkovice školní rok 2018/2019

KRITÉRIA PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v MŠ ( vstupní dveře ).  O rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte budete informováni v zákonné lhůtě, která činí 30 dní od podání žádosti. Termín podání žádosti je 11.5.2018.Sběr žádostí je 18.5.2018.

Účastník řízení právo nahlížet do spisu  dne 1.6.2018 v době 9-10 hod.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo. Zveřejnění seznamu bude vyvěšeno po dobu 15 dní.

Přijaté děti – zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené. Zákonný zástupce má právo požádat ředitelku o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí, které má pouze informativní charakter.                                                                                                                                                            

 Nepřijaté děti – rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje zákonnému zástupci doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou popřípadě při osobním převzetí.                                                                                                                                   

Odvolání: odvolací lhůta je 15 dní, u nepřijatých dětí začíná běžet od následujícího dne po doručení nebo osobním převzetí písemného vyhotovení.
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky mateřské školy.

Kritéria

ředitelka stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat, pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Býkovice  podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění

– Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v obci Býkovice.

– Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Býkovice k pravidelné celodenní docházce.

Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci spádové  podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol. V případě shody v datech narození rozhodne los za přítomnosti zákonných zástupců.

– Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Býkovice, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy

 

 

 

Podmínky pro přijetí

U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání

sebeobsluhy a způsobilost k plnění Školního vzdělávacího programu. Do mateřské školy

budou přijímány děti, které vzhledem k materiálním i personálním podmínkám zařízení zvládnou následující základní dovednosti:

  • nemají pleny a umí používat dětské (malé) WC (nikoli nočník)
  • umí pít z hrnečku
  • umí se samostatně najíst, umí používat lžíci
  • umí chodit tak, aby mohly absolvovat pravidelné vycházky ( nejsou pohybově závislé na kočárku ).

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne statutární zástupce školy na základě písemného vyjádření registrujícího lékaře pro děti a dorost a školského poradenského zařízení.

 

V Býkovicích 24.4.2018                                                                        …………………………………

podpis ředitelky školy